تاریخ ایجاد: چهارشنبه 17 شهریور 1393 تعداد بازدید: 4654 تعداد نظرات ارسالی: 8745 نویسنده: manager
ترمز خودرو به زبان ساده

 تاریخ درج 1393/6/25

نوشته شده توسط:  تیم تحریریه دنیای ابزار ماشین

 

اصطکاک 

اصطکاک نیروی مقاومتی است که در تقابل حرکت اجسام به وجود می‌آید. این نیرو همواره در خلاف جهت حرکت ایجاد شده و با حرکت اجسام مخالفت می‌کند.

درســیستم تـرمز اتـومـبیل تـجهیزاتی به مـنظورایـجاد اصطکاک طراحی شـده اسـت تا درنـهایت عمل تـرمزگیری با کمترین ریسک ممکن اتفاق بیافتد.

ترمز

ترمز سیستمی است که با اسـتفاده ازنیروی اصطکاک حرکت را آرام یا متوقف می کند.. این واژه اززبان روسی وارد زبان پارسی شده است.

سیستم ترمز خودروهای سواری

قطعات سیستم ترمز خودروها تنوع فراوانی دارد ولی از نظر پایه تقریبا مشابه یکدیگر هستند که تشکیل شده از قسمت های: 

- قطعات اصطکاکی 

- سیلندرهای چرخ 

- روغن ترمز 

- بوستر

- لوله های حاوی روغن ترمز 

روغن ترمز

روغن ترمز مایع ویژه ی انتقال نیروی هیدرولیکی برای اعمال فشار برلنت ترمز می باشد.

دما در سیستم ترمز گیری تغییرات زیادی را به خود می بیند که روغن ترمز باید بتواند در تمام این شرایط کارایی خود را حفظ کند و قـطعات داخـلی سـیستم را دچار خوردگی وصدمه های فیزیکی نکند. روغـن ترمز از جـمله روغـن های غـیر نفتی می باشد . در سـیستم ترمز نباید از روغن های نـفتی استفاده شود که این کار باعث خـرابی آب بندها ( کاسه نمد ، اورینگی و ... ) می شود ودر نهایت منجر به نشت روغن و از کار افتادگی سیستم خواهد شد.

بوستر

بوستر در اتومبیل دو وظیفه بسیار مهم دارد که عبارتند : از منبعی برای تولید فشار هیدرولیکی سیستم و منبعی برای روغـن ترمز. نیرویی که راننده به پـدال وارد می کند به کمک مکانیزم بوستر تاشش برابر افـزایش می یابد.

شیلنگ ها و لوله های ترمز 

راه های ارتباطی ما بین سیلندر اصلی و سیلندر هرچرخ لوله هایی از جـنس فلز بوده و نیز در هر چرخ از شلنگ های انعطاف پذیراستفاده می شود که با چرخ ها و سیستم تعلیق حرکت کند .

سیلندر چرخ

سیلندر چرخ ، فشار روغن ترمز را از بوستر دریافت می نماید و باعث فعال شدن سیستم ترمز هر چرخ می شود. 

قطعات اصطکاکی

قطعات اصطکاکی شامل لنت ترمز با دیسک و کاسه ی چرخ می باشند.

این که چه مقدار اصطکاک بیـن دو قطعه رخ می دهد وابسته به ضریب اصطکاک بین دو قطعه و سطح مقطع آنهامی باشد.قطعات این بخش علاوه بر تحمل دمای بالای ناشی از اصطکاک ، عمر مفید زیادی نیز باید داشته باشد.پـرمـصرف تـرین ماده در این قـسـمت آزبسـت می باشـد که خـصوصیات فـوق را داراست ولی مشکلات زیـست محیطی را به وجود آورده و سرطان زا می باشد . 

انواع ترمز رایج در خودروها:

-ترمز دیسکی

این تـرمز یک دیـسک از جنس فلزات آلیاژی دارد که با چرخ ها شـروع به چرخش می کـند و مستقیما روی تـوپی چرخ می نشیند. توپی نیز به وسیله ی بلبرینگ روی سگدست قرار دارد . این نوع تـرمز یک پایه دارد که روی دیسک تعبیه شده است وبه وسـیله ی پیستـون چرخ ها به لنت ترمز فشار وارد کرده و موجب می شود که خودروازحرکت باز ایستد. پیستون با استفاده ازفشار روغن ترمز از جانب سیلندرِچرخ به لنت ها فـشار می آورد ولی این فشار برای تـرمز گیری کافی نمی باشد که در این مرحله بوستر باعث تقویت نیروی هیدرولیک می شود.فاصله بین لـنت و دیـسک حداکثربه mm0.2 می رسد . این تـرمزهابه صورت خودکار ریگلاژ می شود.

-ترمز کاسه ای

تـرمز کاسـه ای دقیقا بین انتهای اکسـل و چـرخ قـرار دارد که کفشک های ترمز داخـل آن و مخالف کاسه قرار دارند . ایـن نوع تـرمز به سه نوع اصلی تقسیم می شود که شـامل تک سیلندردوطرفه ، دو سیلندر دو طرفه و دو سیلندر یک طـرفه می باشد که تک سـیلندردو طرفه مرسـوم تر می باشد. تک سیـلندردوطرفه ازهـردوطرف لـنت ها را تحت اصطکاک قرار می دهد.

تـرمزهـای کاسه ای به نسبـت تـرمزهـای دیسکی از لحاظ تـکنولوژی سـاده تر هستند ولی در ظاهر پیچـیـده تر به نظـرمی رسد.دراتـومبیل های سـواری معمـولی که سـرعت چـندانی ندارند معمولا از ترکیب ترمز کاسه ای و دیسـکی اسـتفاده می شود.تـرمز کاسه ای و دیسـکی برای عـملکرد نیازمند فشـار هـیدرولیک مـتفاوتی هستند.ترمز کاسه ای فشار کمتری را می طلبد.

ترمز دیسکی سریعتر ازترمز کاسه ای عمل می کند و اگرترمز ناگهانی گرفته شود اول ترمز دیسکی و بعد ترمز کاسه ای عکس العمل نشان می دهد.در این صورت اگـرفـشار تعدیل نشود چـرخ عـقب قـفل کرده و مشـکلاتی در کنترل خودرواتفاق می افتد.به هـمین دلـیل در این نوع خـودروهااز یک سوپاپ تاخیر استفاده می شود که از رسیدن فشار زیادِ هیدرولیک به ترمزهای عقب ممانعت می کندو فـشـار هـیدرولیکی را اول به تـرمز کاسه ای ارسال و پس از آن به تـرمز دیسکی می فرستد که ترمزگیری تقریبا" همزمان انجام شود.

 

 

اصول باز بینی و تعمیرات سیستم ترمز

ترمزهای مختلف بصورت دوره ای نیازمند بازبینی هستند تا ازتبعات کارکرد نا مناسب ترمز جلوگیری شود.در این بین دانش تئوری وآگاهی فنی از ابزارآلات مرتبط و مناسـب برای کار با این سـیستم حـساس،ضروری می باشد.

از مـشـکلات این سـیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد: اتمام لنت ها ، ریگلاژ نـبودن تـرمز کاسه ای،هوا گرفتن لوله هایحاوی روغن ترمز،نشت سیلندرهای چرخ و سیلندراصلی و ...

هـرگـاه سـیستـم تـرمـز دچـار ضعف درعـملکـرد شـد ، برای بررسی مشکل از ساده ترین بخش ها بررسی را آغاز می کنیم.

مشاهده ی قطر لـنت های جـلو و عـقب از اولویتهاست.

 

 

پس از اطمینان از وضعیت لنت ها ،در صورت دیسـکی بـودن ترمز،ضخامت دیسک (خوردگی) و وجود خط و خش و اعوجاج ناشی از فشار روی دیسک بررسی گردد.اگر ترمزها کاسه ای بود حتما باید کاسه ها با دقت بازبینی شده که لبـه نـداشته وخوردگی ناشی از کار کرد بیشتر از آستانه ی شکست نشده باشد و نیز دارای تـرک خـوردگی نباشد. ضخامت لنت ها و دیسک را با ابـزار مـخصوص می توان اندازه گرفت.

      

 

لنت ها به عنوان قطعه مصرفی به صورت دوره ای باید تعویض گردند.طـبق کاتالـوگ فنی خودروها ،در ترمز دیسـکی هـر قدر لـنت ضعیف تر (کم عرض تر)می شود به دلیل خود تنظیم بودن، پیستون بیرون ترمی آید ولی جاگذاری لنت جدید با عقب راندن پیستون ها امکان پذیر است.به وسـیله ی ابزار مخصوص پیستون به عـقب رانده شده ولنت جدید جایگزین می شود.

 

برای تـعویض قطعات یا باز بینی ترمز کاسه ای بر اساس نوع طراحی این ترمز،در شروع از ابـزار مخصوص پولی کش یاضربه زن یا روش های معمول تر جهت خارج کردن کاسه استفاده می شود.باز کردن و جا انداختن فنرهای ترمز کاسه ای نیـازبه تخصص و ابـزار خـاص دارد.(-02-03-050  9b0304(9B0101با انواع انبرهای مخصوص این عمل با سهولت وامـنیت تمام انجام می شود.

   

 

 

   

 

 

از دیگر مشکلاتی که برای سیـستم تـرمز پـیش می آید جذب رطوبت توسط روغن ترمز می باشد که باید دقیقا درصد رطوبتبررسی شود و در صورتی که روغن ترمز دارای رطوبت زیادی باشد،کیفیت عملکرد سیستم کم شده و باعث آسیب رسیدن بهسایر قطعات ترمز نیزمی شود.

برای بررسی میزان رطوبت در روغن ترمز ازابزار مـخصوص استفاده می شود 

 

  

  

در صورت بالا بودن رطوبت از حد استاندارد روغن ترمز نیاز به تعویض خواهد داشت.هنگام تعویض روغن ترمز یا مشکلات نشتی آن،هوا به داخل سیستم ترمز وارد می شـود و باعـث بروز مشکلاتی از قـبیل پایینرفتن پدال تـرمز تا آخـرین نقطه را اشاره کرد ( خالی کردن ) و یا نـرم و اسـفنجی بـودن پـدال که در ایـن صورت باید ســیستمکاملا هوا گیری شود.جهت انجام هوا گیری سیستم ترمز ، از ابزار ویژه زیرکه به صورت اتوماتیک هوا را از روغن ترمزخارج می نماید ،استفاده می گردد.

 

 

 استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

rating
  نظرات

نظر جدید
نوشته شده توسط بی نام در1394/02/30 09:14:20 ق.ظ
نظر جدید

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
    
طراحی سایت توسط